دبیرکل سازمان بدر عراق تأکید کرد که عراق درحال بستن صفحه داعش است.