وزیر نفت پاکستان به عنوان نخست وزیر این کشور به جای نواز شریف تعیین شد.