جنگنده های لبنانی امروز(دوشنبه) مواضع داعش را مورد هدف قرار دادند.