درباره منصوریان، با توجه به اینکه از من حمایت و طوری رفتار کرد که قبولم دارد، از ته قلبم و با تمام وجود برای او بازی خواهم کرد و بازی‌‌های معمولی برای او انجام نمی‌دهم.